Pirkimo ir mokėjimo sąlygos

1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

1.1. Prekių kainos spacebar.gg suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

1.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
1.2.1. elektronine bankininkyste, lizingu;
1.2.2. banko pavedimu;
1.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių atsiėmimo metu;

1.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 1.2.2. – 1.2.3. punktuose įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

1.5. Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga parduotuvės kaina.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

2.1. Kiekvienos spacebar.gg parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

2.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę spacebar.gg;

2.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad spacebar.gg esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

Pirkimo taisyklės

 1. Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje spacebar.gg taisyklės
 1. Sąvokos

3.1. Pardavėjas – UAB „Tarpo klavišas“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 305241595, PVM mokėtojo kodas LT100012629318, registruotos buveinės adresas J. Balčikonio g. 3 (Beta), LT-08200, Vilnius, Lietuva.

3.2. Spacebar.gg – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.spacebar.gg

3.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

3.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

3.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

3.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje spacebar.gg taisyklės“.
Paskyra – Pirkėjo registravimosi spacebar.gg rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

3.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis spacebar.gg

3.8. Prekių atsiėmimo vieta – Pardavėjas gali atvykti pasiimti jam priklausančių prekių adresu: J. Balčikonio g. 3 (Beta), LT-08200, Vilnius, Lietuva

 1. Bendrosios nuostatos

4.1. Pirkėjas tęsdamas pirkimą patvirtina, kad perskaitė Taisykles, tinkamai suprato ir yra susipažinęs su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje spacebar.gg taisyklėmis ir su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu spacebar.gg susijusios sąlygos.

4.2. Pirkti spacebar.gg turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes spacebar.gg.

4.3. Informuojame, kad iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Rekomenduojame kaskart vykdant pirkimą peržiūrėti Taisykles.

4.4. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

5.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes spacebar.gg pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
5.1.1. internetu užsiregistruodamas spacebar.gg (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
5.1.2. internetu nesiregistruodamas spacebar.gg;
5.1.3. telefonu;
5.1.4. prekių atsiėmimo vietoje – J. Balčikonio g. 3 (Beta), LT-08200, Vilnius, Lietuva

5.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
5.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
5.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. 
5.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas spacebar.gg duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes spacebar.gg šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

6.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas, naudodamasis spacebar.gg, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų spacebar.gg, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

7.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Prekių atsiėmimo vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

 1. Pardavėjo teisės

8.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti spacebar.gg veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

8.2. Jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis spacebar.gg arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

8.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

9.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai spacebar.gg suteikti Pirkėjui informaciją apie prekes.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

9.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas 

10.1. Aprašyta Prekių Garantija ir Gražinimas puslapyje

 1. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis spacebar.gg, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti spacebar.gg įvairias akcijas ar žaidimus.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Internetinėje parduotuvėje skyriuje „kontaktai“.

 1. Baigiamosios nuostatos
  14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Meniu